Skip to content

Pandemic Memorial

First Prize

Juhan Lee, Hyunjin Park

CPM459676
South Korea

Second Prize

Yi Heng Lim, Kuan Yun Leng

CPM549086
Malaysia

Third Prize

Shiqi Huang, Jun Duan, Junjia Wen

CPM176735
China